Seiten

Donnerstag, 12. Mai 2016

NO: Skriftlig eksamen i tysk?

Dette blir gøy! 

Vær litt ekstra nøye når du leser gjennom besvarelsene dine denne dagen.
Her har jeg laget en sjekkliste til deg:

"Min sjekkliste" (kopier denne - fyll inn selv også)
 - Har du lest gjennom tekstene - og forstår du selv alt du har skrevet? 
 - Har du svart på oppgavene?
 - Tekstforståelse: husk å referere til teksten, det holder IKKE å skrive rett/galt eller sann/usann.
 - Har du fått i oppgave å skrive mail/brev til noen du ikke kjenner? Bruk Sie!
 - Har hovedteksten en innledning, hoveddel og en avslutning? 
 - Husk avsnitt - det gjør det enklere å lese teksten din.

Sett av god tid til å lese korrektur, fokuser på følgende punkter:
Rett ord - Har du sjekket ord du er usikker på? Har du trykket "utvidelseknappen" i I-finger slik at du er sikker på at du har brukt riktig ord? 
Sjekk alle ord du er usikker på, ikke gjett! 
Ta ordet "dør": det er stor forskjell på "han dør" og "en dør", ikke sant. Hvilke ord skal du bruke i disse eksemplene?
Det er stor forskjell på skje i "Han spiser is med skje" og "jeg vet ikke hva som vil skje". Det er det jo på tysk også. Hvilke ord skal du bruke i disse eksemplene?
Rett kjønn  - Har du sjekket at substantivene har stor forbokstav, og at de har fått riktig kjønn?  Sjekk alle ord du er usikker på, ikke gjett!
Flertall av substantiv  - sjekk I-finger, ikke gjett! 
Husker du regelen? Mannen: der Mann  er* - er flertall – omlyd på a die Männer.

Verb - er de bøyd etter person og tall? (Ich – du - er - sie - es - wir – ihr - sie - Sie)
– presens. Du må sjekke endelser på alle verb i presens, og ikke glemme at mange sterke verb får omlyd i 2. og 3. person entall. Se liste bak i boka over sterke verb. 
I-finger forteller deg også hvilke verb som er sterke og den viser hvordan verbet bøyes etter er/sie/es (fährt)
 – preteritum. Se liste bak i boka over sterke verb. I-finger forteller deg også hvilke verb som er sterke og den viser hvordan verbet bøyes etter er/sie/es (fuhr)
 - perfektum – har du bøyd hjelpeverbet rett? Har du brukt rett hjelpeverb? Er verbet sterkt eller svakt? Se liste bak i boka over sterke verb.  I-finger forteller deg også hvilke verb som er sterke og den viser hvordan verbet bøyes etter er/sie/es. I tillegg viser I-finger om verbet skal ha haben eller sein som hjelpeverb. Wir lieben I-finger! (ist/hat gefahren)

Perfektum
-Bøyning (hjelpeverb) 
-Ordstilling (i hovedsetning og bisetning)
De fleste skal ha haben (bøyd etter subjektet) som hjelpeverb, 
noen sein: ved bevegelsesverb (ich bin nach Oslo gefahren), ved tilstandsendring (Mein Vater ist zu früh gestorben) og ved verbene werden/sein/bleiben (ist geworden/ist gewesen/ist geblieben). I-finger vil, som nevnt, fortelle deg om det skal være haben eller sein. 
Hvis det står ist/hat gefahren i I-finger betyr at du skal ha haben som hjelpeverb hvis det er et objekt i setningen. Ellers skal du bruke sein: Peter hat das Auto gefahren. Wir sind nach Deutschland gefahren
Svake verb ender på –t i perfektum partisipp (gekauft), sterke verb ender på –en (gekommen) - vokalen kan endre seg ved sterke verb. 
Modale hjelpeverb
-Bøyning (hjelpeverb – 6 stykker som bøyes litt spesielt. Können, sollen, wollen, dürfen, müssen, mögen. Wissen bøyes også spesielt)
-Ordstilling (i hovedsetning og bisetning)
-bruk (skill mellom de seks forskjellige og werden)
Fremtid
Futurum: bruk bøyd form (presens) av werden + hovedverbet i infinitiv (jeg skal dra til Oslo = ich werde nach Oslo fahren) Ikke bruk verbet sollen! Tenk engelsk: I am going to.....Kasus - har du analysert? Subjekt, objekt, indirekte objekt. 
Sjekk at det direkte objektet står i akkusativ, og det indirekte objektet i dativ. Subjekt og predikativ står i nominativ. Nominativ etter sein/werden/bleiben.
  • durch, für, gegen, ohne, um (Akkusativ - pass på hankjønn!)
  • aus, bei, mit, nach, seit, von, zu (Dativ dem - der - dem - den + n på substantivet)
Blandingspreposisjonene: an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen (tar akkusativ når verbet uttrykker bevegelse, dativ når verbet uttrykker ro)
Merk forskjellen:
Sie geht in die Stadt (går til byen: målrettet bevegelse)
Sie geht in der Stadt (herum). Går rundt i byen: bevegelse innenfor et område (dativ)
Merk også:
Auf og über i overført betydning: tar alltid akkusativ (ich warte auf dich – venter på – du sitter ikke på noen og venter)
An, in og vor tar dativ i tidsuttrykk (am Montag, in einer Woche, vor einem Monat)
Genitiv – Uttrykker eieren av noe
Genitiv uttrykker at noen eier noe /at noe tilhører noen.

Das Fahrrad des Sohnes, Die Natur des Landes. Das Haus der Frau.
Preposisjoner med genitiv:
statt/anstatt, außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, trotz, während, wegen, jenseits, nördlich, östlich, südlich, westlich 
Preposisjoner – se over
–Kasus (akkusativ, dativ eller genitiv?)
-Rett bruk (sjekk I-finger – denken an, warten auf etc)Ordstilling:
I vanlige helsetninger med ett verbal er ordstillingen som på norsk (subjekt-verbal). 

I helsetninger med sammensatt verbal (flere verb) står hjelpeverbet på samme plass som på norsk, mens hovedverbet kommer bakerst (i setningen): Ich habe ein Auto gekauft.  
Det samme gjelder jo også modale hjelpeverb + infinitiv (hovedverbet) og werden + infinitiv (for å uttrykke fremtid): Hjelpeverbet skal på vanlig plass (2. plass), hovedverbet plasseres sist i setningen: Ich will das Auto kaufen

infinitivsuttrykk står selve infinitiven (verbet) sist. Ikke skill zu+verbet. De er avhengige av hverandre!
Ich muss versuchen, das Spiel zu gewinnen.
Ich habe alles vesucht, um das Spiel zu gewinnen. (Jeg har forsøkt alt for å vinne spillet)


Regel: En infinitiv  står sist i setningen. Det gjør også ubøyde verbformer (gehabt, gekauft) 

Husk alltid:  
Leddsetninger skal ha det bøyde verbet til slutt. 
Leddsetninger innledes med subjunksjoner som dass, ob, wenn, als, bevor, während, weil, obwohl, nachdem  ... (+ spørreord). Husk at også relativsetninger skal ha verbet til slutt.
Relativsetninger:
"Som" (who/which/that)
heter på tysk der/die/das og kan aldri utelates slik den av og til kan på norsk.
Som innleder en bisetning / leddsetning og det bøyde verbet skal til slutt.
Det er det ordet relativpronomenet peker tilbake på som avgjør hvilket kjønn og tall pronomenet skal stå i:
Der Junge, der acht Jahre alt ist, geht da drüben. (The boy who...)
Die Dame, die nett ist, ist meine Schwester.
Das Kind, das mein Bruder ist, schwimmt gut.
Die Kinder, die da gehen, sind nett.

Merk at du her IKKE kan bruke wie eller als - det blir bare tull på tysk
als (som – virkelig sammenligning "Ich arbeite als Lehrerin" I work as a teacher) 
og wie (som, på samme måte som - "Er ist so faul wie ich" You are as lazy as I am)
Det relative pronomenet der bøyer vi nesten som den bestemte artikkelen der: 

Hankjønn
Hokjønn
Inkjekjønn
Fleirtal
N
der
die
das
die
A
den
die
das
die
D
dem
der
dem
denen


Verbindungswörter/bindeord: Flyt i teksten:
 En tekst er innhold som har en sammenheng. Vi har en rekke ord som fungerer som ”bindeord”, for eksempel:
alles in allem
alt i alt
kurz gesagt
kort sagt
allerdings
Riktignok, likevel
dennoch
likevel
damit
slik at
eigentlich
egentlig
falls
i  tilfelle
folglich
som en følge av dette
obwohl
selv om
schließlich
til slutt
trotzdem
likevel
so dass
slik at
zunächst
deretter
zuletzt
til sist
zuerst
først
außerdem
dessuten
kaum
neppe, knapt

Erstens, zweitens, drittens:             for det første, andre, tredje
Auf der einen Seite/ auf der anderen Seite:     på den ene siden/på den andre siden
sowohl … als auch:                 Ich habe sowohl Deutsch als auch Englisch gelernt (både ...og)
 je … desto:     Je mehr man von einem Land weiss, desto besser kann man die Leute verstehen
entweder… oder    Entweder komme ich um 11 Uhr, oder ich rufe dich an (enten...eller)
weder… noch    Ich mag weder Kaffee noch Tee (verken...eller)
sowieso:     uansett
sogar    til og med

Viel Glück :-)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen