Seiten

Freitag, 2. Dezember 2016

(NO:) Smittsom infinitiv. Erstatningsinfinitiv. Ersatzinfinitiv

Perfektum partisipp av modale hjelpeverb (dürfen, können, müssen, mögen, sollen, wollen), hören, sehen og lassen
går over til infinitiv når de står etter en annen infinitiv.

Han har måttet gå hjem. Er hat nach Hause gehen müssen.
Modalt hjelpeverb blir smittet av infinitiven

Er muss arbeiten heter i perfektum: Er hat arbeiten müssen. (Han har måttet arbeide) Her forventer vi at det står gemusst, men vi sier at den ene infinitiven smitter over på det andre verbet.


Se på disse setningene også:
Ich habe das Haus brennen sehen. Jeg har sett huset brenne.
Ich habe hart arbeiten müssen. Jeg har måttet arbeide hardt.
Hast du sie gehen lassen? Har du latt dem gå?
Wir haben ihm nicht helfen können. Vi har ikke kunnet hjelpe ham.

Hvis du sammenligner de tyske og norske setningene, vil du se at alle verbene som er skrevet med fet skrift i de tyske setningene (infinitiv), er perfektum partisippformer på norsk.


Oppgaver her  og  her og kragerø


Auf Deutsch:

In der Verbindung mit einem Infinitiv ersetzen einige Verben bei der Bildung von Perfekt, Plusquamperfekt das Partizip II durch den Infinitiv (Ersatzinfinitiv). 

Es handelt sich u.a. um die modale Hilfsverben: dürfen, können, müssen, mögen, sollen, wollen und brauchen, lassen, sehen usw. 

Ich habe das Haus brennen sehen.
Ich habe hart arbeiten müssen.
Hast du sie gehen lassen?
Wir haben ihm nicht helfen können.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen